El gripau d'esperons (Pelobates cultripes) a Osona.

Si hi ha una espècie d'amfibi emblemàtica dels amenaçats espais agrícoles osonencs, aquest és sens dubte el gripau d'esperons. Típic de les planes baixes agrícoles, amb preferència pels substrats sorrencs i ambients aquàtics amb fons llimosos o fangosos, aquest gripau es diferencia pels esperons de color negre que té a les potes del darrere, que utilitza per enterrar-se amb una rapidesa i eficàcia sorprenents. Els ulls sortints i el disseny reticular de l'esquena també el diferencien dels seus parents el gripau comú i el gripau corredor. Com a moltes d'altres espècies aquàtiques de la Plana de Vic, l'abandonament de les masies, la progressiva urbamització del territori i la desaparició de les basses lligades a la vida de pagès li han fet mal. Actualment es conserva en els hàbitats de conreus amb marges i boscos dispersos del voltant de Vic, especialment a la part oriental de la Plana.

 

 

A la fotografia un detall dels ulls d'aquest bonic gripau. Podem veure bé el disseny en forma de reticle que té a la pell, en forma de taques disperses de formes variades i de colors marronosos.

Bassa agrícola on s'hi reprodueix el gripau d'esperons. Fixeu-vos les platges sorrenques que envolten l'aigua i que serveixen per poder-se enterrar els adults durant el dia.

© Jordi Baucells , 2007
© Jordi Baucells (totes les fotografies)
Pàgina actualitzada: 28/11/08