Rata cellarda, en un ambient de roureda a la Plana de Vic.

 
Descripció de l'espècie

La rata cellarda és, juntament amb la rata dormidora o liró gris (Glis glis), una espècies de rosegador molt desconeguda a Catalunya. Pel què semblen indicar les seves preferències ecológiques, el trobem present principalment en boscos caducifolis i de coníferes, boscos de ribera, avellanoses, etc. on disposi d'aliment i indrets on refugiar-se. Aquest rosegador de mides mitjanes és de colors grisosos amb un antifaç negra a la cara. D'aquí li vé el nom castellà de lirón careto.

Es tracta d'un animal força adaptat a la vida al bosc, però pel fet de ser una espècie molt arborícola, el control de la seva presència és difícil. A Osona, on hi és present en força indrets, hi ha molt poques dades de la seva observació directa. Es localitza bàsicament per la detectció de cranis d'aquesta espècie en egragòpiles de rapnyiaires nocturns.

Indrets on es pot observar
És realment difícil observar un exemplar adult de rata cellarda al camp. Es tracta d'una espècie nocturna i amb uns hàbits molts discrets. Sovint podem detectar la seva presència de dues maneres: trobant restres de la seva ocupació en les caixes niu (nius dins les caixes, restes de menjar, etc...) o trobant restes de fruts menjats per aquest rosegador sota avellaners, verns, faigs, etc. A la comarca es pot detectar en àrees de muntanya mitjana i en indrets forestals de la Plana de Vic, com els boscos mixtos d'alzina, pi roig i pi pinyer de la cerretera de Vilalleons (municipi de Sant Julià de Vilatorta).
Estatus, conservació i gestió

Es coneix molt poc la situació d'aquest mamífer a la nostra comarca. Podria estar amenaçat en certs indrets de la Plana de Vic on havia estat present, com rouredes, boscos de ribera i arbredes mixtes. És present als alzinars del Montseny, on sembla que les poblacions es troben en bon estat.

Altres aspectes d'interès

 

© Jordi Baucells , 2009
Pàgina actualitzada: 8/02/09