El vidriol, lliseta o llisona (Anguis fragilis), un rèptil del grup dels sauris (sargantanes i llargandaixos) amb aspecte de serp.

 
Descripció de l'espècie

La llisona, lliseta o vidriol (Anguis fragilis) és de colors marronosos, clars, amb un aspecte brillant, fet que li dona el nom popular també de "serp de vidre". Tot i no tenir potes, no és un ofidi (serp). Tñe una cua molt llarga, més llarga qe el cos, que se li despren molt fàcilment quan es remena o quan l'ataca un depredador. De moviments lents, es mou normalment enmig de la vegetació.

Indrets on es pot observar

Aquesta espècie està sens dubte lligada als espais agrícoles: conreus, herbassars, horts. També present dins les masses boscoses, en marges arbrats, riberes, etc. A la fotografia podem veure un erm (camp sense conrear), espai idoni per a la presència del vidriol. S'observa amb facilitat arreu de la Plana de Vic i les muntanyes que l'envolten. També és present al LLuçanès.

Estatus, conservació i gestió

Les bones pràctiques agrícoles, la conservació dels espais oberts i evidentment una bona gestió dels fems i purins procedents de la ramaderia condicionen aquesta espècie, com tantes d'altres lligades a l'activitat humana de pagès. La intensificació agrícola, l'excessiva crema de marges i roturacions de terrenys agrícoles perjudiquen al vidriol. La conservació de terressos, herbassars i fenassars l'afavoreixen.

Altres aspectes d'interès

És curiós perquè aquesta espècie, segons la mitologia i el folklore populars, es relaciona normalment amb aspectes positius dins del món dels rèptils. La mitologia popular, que tan ha castigat serps i llargandaixos, la considera una espècie "bona", que pot fins i tot alliberar els mals esperits o curar ferides provocades per serps i escurçons.

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Pàgina actualitzada: 28/8/07