OSONA MAMÍFERS
El cabirol
Els rat penats
INVERTEBRATS
El talpó comú
El ratolí mediteerrani
PAISATGES
La rata cellarda
AMFIBIS I RÈPTILS
La llebre
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELS MAMÍFERS OSONENCS

C. MAMMALIA

O. INSECTIVORA

F. Erinaceidae

Eriçó fosc (Erinaceus europaeus) Eriçó, uriçó

F. Talpidae

Talp (Talpa europaea) Taup.

F. Soricidae

Musaranya cua-quadrada (Sorex araneus).

Musaranya menuda (Sorex minutus).

Musaranya d’aigua mediterrània (Neomys anomalus).

Musaranya comuna (Crocidura russula). Gasarapa, rata pudenta

Musaranya nana (Suncus etruscus)

O. CHIROPTERA

F. Rhinolophidae

Rat-penat de ferradura gran (Rhinolophus ferrum-equinum)

Rat-penat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale)

Rat-penat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros)

F. Vespertilionidae

Rat-penat de cova (Miniopterus schreibersi)

Rat-penat de musell llarg (Myotis myotis)

Rat-penat de musell agut (Myotis blythi)

Rat-penat de Natterer (Myotis nattereri)

Rat-penat d’orelles dentades (Myotis emarginatus)

Rat-penat de bosc (Barbastella barbastellus)

Rata-pinyada pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus) Rata-pinyada, rata-pinyat

Rata-pinyada de vores clares (Pipistrellus kuhli)

Rata-pinyada pipistrel·la muntanyenca (Pipistrellus savii)

Rata-pinyada pipistrel·la falsa (Pipistrellus nathusii)

Rat-penat dels graners (Eptesicus serotinus)

Rat-penat orellut meridional (Plecotus austriacus)

Rat-penat orellut septentrional (Plecotus auritus)

Rat-penat nòctul petit (Nyctalus leisleri)

F. Molossidae

Rat-penat de cua llarga (Tadarida teniotis)

O. LAGOMORPHA

F. Leporidae

Conill (Oryctolagus cuniculus) Conill, conill de bosc

Llebre europea (Lepus europaeus) Llebre

O. RODENTIA

F. Sciuridae

Esquirol (Sciurus vulgaris) Esquirol

F. Gliridae

Rata cellarda (Elyomis quercinus). Rata esquirolera, rata cejarda, rata sarda.

Liró gris (Glis glis). Rata esquirolera.

F. Muridae

Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) Ratolí

Ratolí de bosc europeu (Apodemus flavicollis) Ratolí

Rata negra (Rattus rattus) Rata, rata de teulada

Rata comuna (Ratus norvegicus) Rata, rata de claveguera, rata xemenera

Ratolí domèstic (Mus musculus) Ratolí

Ratolí mediterrani (Mus spretus)

F. Cricetidae

Talpó roig (Clethrionomys glareolus)

Rata d’aigua (Arvicola sapidus). Rat-buf, rap-buf.

Talpó comú (Microtus duodecimcostatus) Taup, rata topinera.

Talpó muntanyenc (Microtus agrestis)

O. ARTIODACTYLA

F. Suidae

Senglar (Sus scrofa) Senglar, singlar, porc senglar, porc fer

F. Cervidae

Cérvol (Cervus elaphus) Cérvol, cervo, ciervo (del castellà)

Cabirol (Capreolus capreolus)

O.CARNIVORA

F. Canidae

Guineu (Vulpes vulpes) Guilla, guillot

F. Mustelidae

Teixó (Meles meles). Toixó, teixó (porquí i caní)

Mostela (Mustela nivalis). Mostela

Turó (Mustela putorius). Fura de bosc, furó bord

Visó americà (Mustela vison) Visó

Fagina (Martes foina) Fagina, faxina, gorjablanc, gorjablanca

Marta (Martes martes)

Llúdria (Lutra lutra ) Llúdriga, catxap (els joves)

F. Viverridae

Geneta (Genetta genetta) Geneta, gat mesquer, gineta

F. Felidae

Gat fer (Felis sylvestris sylvestris) Gat salvatge, gat marc, gat pudent, gat de bosc

Gat domèstic (Felis catus) Gat

 

© Jordi Baucells , 2009
© Jordi Baucells (textos i fotografies)
Pàgina actualitzada: 23/02/09