ELS ESPAIS FORESTALS OSONENCS
    El mon dels boscos i la gestió forestal

 

>> Mapa forestal d'Osona

>> Espècies emblemàtiques

>> Espècies en perill

>> Links forestals

>> Instruments de gestió i protecció

>> Banc de fotos

 

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies)
Pàgina actualitzada: 18/12/06