OSONA AMFIBIS
PEIXOS

Els amfibis osonencs

O  URODELA
F. Salamandridae
Salamandra (Salamandra salamandra). Salamàndria 
Tritó pirinenc (Calotriton asper). Drac, tritó  
Tritó verd (Triturus marmoratus). Tritó verd, salamàndria grisa
Tritó palmat (Triturus helveticus)

O. ANURA
F. Discoglossidae
Tòtil  (Alytes obstetricans). Tòtil, titot, gripau paridor
F. Pelobatidae
Gripau d'esperons  (Pelobates cultripes)  
F. Pelodytidae
Granoteta de punts  (Pelodytes punctatus)   Gripau juliverd
F. Bufonidae
Gripau comú (Bufo bufo). Galàpet garriguer, gripau garriguer, gripau gros, garipau, galipau 
Gripau corredor (Bufo calamita). Galàpet de bassa, gripau petit, garipau, galipau 

F. Hylidae
Reineta (Hyla meridionalis) NA (NA)
F. Ranidae
Granota verda (Rana perezi). Granota verda, garnota  
Granota roja (Rana temporaria). Granota roja,  rànec, renoc, garnota

INVERTEBRATS
RÈPTILS
PAISATGES
FLORA

 

Gripau d'esperons: espècie molt amenaçada a la Plana de Vic

Aquesta espècie és actualment una de les espècies d'amfibi que més necessita de mesures de protecció, gestió i divulgació.

Hàbitat: Viu en basses agrícoles i basses estacionals que disposin de zones amb fang o sorrenques on poder-se enterrar. Rebutja l'excés de vegetació aquàtica tan al fons com a les vores del punt d'aigua. En espais agrícoles de la Plana de Vic, Lluçanès i Moianès.

Reproducció: Es reprodueix a la primavera i a principis d'estiu. Destaquen les seves larves (capgrossos), que són les més grans dins del grup dels amfibis anurs (granotes i gripaus) d'Osona, arribant a fer més de 10 cm de llargària. Les larves, per les seves dimensions i el seu comportament, són fàcilment visibles a ple dia a la part superior de basses i bassals de grans dimensions. Les larves poden passar l'hivern en aquesta fase i fer la metamorfosi la primavera següent.

Amenaces, gestió i conservació : El poder recuperar aquesta espècie va més enllà dels objectius del projecte basses que el Grup de Naturalistes d'Osona realitza a la comarca des de fa anys. Cal identificar les àrees on encara l'espècie és present en cert nombre i prendre mesures urgents de protecció dels punts d'aigua per evitar noves pèrdues de basses d'interès per aquest gripau. Paral·lelament, identificant els indrets on era present fins els darrers anys el gripau d'esperions es pot fer un estudi per determinar la viabilitat de la reintroducció d'aquest gripau a certs llocs de la Plana prèvia restauració del seu hàbitat (basses que s'han perdut).

Exemplar adult de gripau d'esperons en una bassa agrícola del municipi de Calldetenes, el maig del 2001. Destaquen els ulls molt sortints i l'esperó (unglot) que tenen a les potes del darrera, que els facilita l'excavació en superfícies fangoses.

Adult de gripau d'esperons enterrant-se en el fang vora una bassa agrícola, Taradell març de 2006. Destaca la gran variabilitat en la coloració de la pell dels adults, que es pot veure comparant les dues fotografies.

 

 

© Jordi Baucells , 2008
© Jordi Baucells (textos i fotografies)
Pàgina actualitzada: 28-11-2008