OSONA RÈPTILS

Anguis fragilis
Coronella girondica
Emys orbicularis
PEIXOS

Llista de rèptils osonencs

 • Tortuga mediterrània (Testudo hermanni)
 • Tortuga d'estany (Emys orbicularis) Tortuga d'aigua
 • Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) Tortuga d'aigua
 • Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) Tortuga d’aquari
 • Dragó comú (Tarentola mauritanica). Dragó
 • Sargantaner gros (Psamodromus algirus). Sargantana, sagrantana de gres
 • Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus). Llagardaix, llangardaix
 • Lluert (Lacerta bilineata). Llagardaix verd, llangardaix, lluert, vírbola
 • Sargantana roquera (Podarcis muralis). Sargantana, sagrantana
 • Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica). Sargantana, sagrantana
 • Vidriol (Anguis fragilis). Llisona, lliseta, serp de vidre, noia de serp, serp noia
 • Lludrió llistat (Chalcides striatus)
 • Serp verda (Malpolon monspessulanus). Serp verda
 • Serp blanca (Rinechis scalaris). Serp blanca, serp d'escala
 • Serp d'Esculapi (Elaphe longuissima). Serp negra, colobra boscana
 • Serp d'aigua (Natrix maura). Serp d'aigua, serp escurçonera, escurçó d'aigua
 • Serp de collaret (Natrix natrix) Serp d'aigua, escurçó del corbatí, escurçó del collaret
 • Serp llisa septentrional (Coronella austriaca)
 • Serp llisa meridional (Coronella girondica). Serp rosa
 • Escurçó pirinenc (Vipera aspis). Escurçó
 • Escurçó ibèric (Vipera latasti). Escurçó

Tarentola mauritanica
Tachremys scripta
INVERTEBRATS
Podarcis hispanica
Natrix natrix
Timon lepidus
Timon lepidus jove
Sargantaner gros
Serp d'aigua escurçonera
PAISATGES  
Mauremys leprosa
 
Sargantana de paret
AMFIBIS
Malpolon monspessulanus
FLORA

 

© Jordi Baucells , 2009
© Jordi Baucells (textos i fotografies)
Pàgina actualitzada: 8/02/09